Algemene voorwaarden Zinnovia

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna aangegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:

Zinnovia, Muffelke 11, 5406 AT
Gevestigd te Uden
KvK 63832747

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst strekkende tot de levering of beschikbaarstelling van zaken of diensten aan Opdrachtgever tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel derden zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen in het kader van de overeenkomst.

Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en alle noodzakelijke voorzieningen treffen, mits Opdrachtnemer Opdrachtgever vooraf informeert over de aard van de te verschaffen gegevens en informatie en van de te verlenen medewerking of, indien zulks niet heeft plaatsgevonden, Opdrachtgever redelijkerwijs mag aannemen dat de bedoelde gegevens, informatie en/of medewerking noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, Opdrachtnemer verhindert haar verplichtingen na te komen of Opdrachtnemer verzoekt haar verplichtingen later na te komen, leidt dit tot opschorting van uitvoering van de overeenkomst en komen de daardoor door Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte extra kosten ten laste van de Opdrachtgever. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 4 Prijs en betaling

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten en exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd. De rente is verschuldigd over de periode tot aan de dag der algehele voldoening. Indien Opdrachtnemer ter voldoening van nog verschuldigde bedragen invorderingsmaatregelen moet treffen, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle daaraan verbonden kosten. Als Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

Prijsstellingen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Geheimhouding

Beide partijen zullen vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van informatie over elkaars organisatie en ten aanzien van informatie, gerelateerd aan elkaars bedrijfsprocessen en waarvan – in beide gevallen – de vertrouwelijke aard in redelijkheid mocht worden aangenomen.

Artikel 6 Auteursrechten

De auteursrechten of (andere) intellectuele rechten van aan Opdrachtgever verstrekte conclusies, adviezen, rapporten en dergelijke berusten bij Opdrachtnemer.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, schetsen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden

verveelvuldigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingeval Opdrachtnemer bij de uitoefening van haar werkzaamheden is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Voor schade van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding, althans tot dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in lid 3 verder beperkt tot maximaal de verschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden verricht in de laatste zes maanden voorafgaande aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling.

Artikel 8 Ontbinding/opschorting

Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Artikel 9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten

der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Ziekte van opdrachtnemer, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10 Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.